Warhammer 40K: Grand Summer Tournament IV 2022

Теренът по всички маси ще е еднакъв като подредбата му ще зависи от избора на мисия и зоните за деплой следвайки максимално примерния вариант. Картата е наредена спрямо предложената и използвана от GW в техен официален турнир.

1. Четири големи и две малки руини ( отбелязани в червено ) – BreachableLight CoverObscuringDefensible.
Тези руини блокират видимостта независимо от височината им, прозорците или процепите, когато моделите, за които се проверявa LOS, са извън нея и тя е между тях (допрян модел до границата на терена вижда през него все едно е вътре, но не получава бонус). Моделите в нейните граници (area terrain) се виждат един друг и тези отвън с изключение през лицевата стена – показаната с дебела червена линия. През тази стена не се вижда нищо, освен ако моделът не е допрян към нея – тогава той може да вижда през нея и да бъде видян.
Тези руини ще бъдат ясно отбелязани и оградени на турнира както с терен, така и с видима зона под нея

2. Гора, Пилони, Скали – BreachableDense CoverDifficult Ground.
особеност тука е, че горите и пиларите са само козметичен елемент от зоната на терена – те се махат или преместват ако пречат и не блокират видимост. Не зависимо от елемента, който показва зоната тя се води една и съща.

4. Стена, Контейнери, Преграда – Light CoverObstacleExposed Position

5. Барикада – Defense LineDefensibleHeavy CoverDifficult GroundObstacle

Барикада или контейнерище има в средата на картатакакто е дадено на примера.Breachable: infantry, beast и swarm модели могат да се движат през стени и прегради

Light Cover: +1 to normal saves from shooting ако моделът е изцяло в терена

Obscuring: блокира видимост за модели зад терена – не важи за aircrafts и модели с над 18 рани.

Defensible:– infantry избират при charge към тях: 5+ overwatch или +1 to hit in next fight phase and can’t fire overwatch

Dense Cover: -1 to hit rolls for ranged weapons – не важи за aircrafts и модели с над 18 рани.

Difficult Ground: -2 to move, fall back, charge и advance – не важи за модели с fly

Defense Line– ако модел е на 1′ от този терен, към него може да бъде обявен charge, с който ще е необходимо извършителя да свърши на по-малко от 2′ до целта си ако той докосва терена

Heavy Cover: +1 to normal saves in melee ако моделът не е направил charge този ход

Exposed Positionмодел, който е качен на този терен не получава никакъв бонус от терена

Obstacleinfantry, beast и swarm модели, които са на 3′ от терена и са частично закрити от него получават бонуса от терена

*всички елементи на терена са scalable – може да се катери и слиза по тях ако има къде и ако моделът може да застане.Не важи за модели, в чиито умения е записано, че не може да се крие и не получава бонуси от терен.

*пълните правила на ключовите думи към терена са описани в книгата с правила – ползват се оригиналните им обяснения, като тук само ги обобщаваме.